Algemene voorwaarden

Versie 0.1
Deze pagina werd het laatst bijgewerkt op 30/06/2021.

The List Media, gevestigd te Pathoekeweg 120G – 8000 Brugge, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens én voor het gebruik van cookies zoals toegelicht in deze policy.

Contactinformatie:
Pathoekeweg 120G
8000 Brugge
Tel. +32(0) 50 14 07 90
hello@thelistmedia.be

1. Door het plaatsen van een bestelling en/of het aanvaarden van een factuur, aanvaardt de klant de algemene verkoopsvoorwaarden, zoals hier bepaald en verzaakt hij aan zijn specifieke of algemene aankoop voorwaarden zoals mogelijks bepaald op zijn bestellingen, brieven of andere commerciële documentatie.

2. INSTAJOBS BV zal de dienst verlenen op de plaats en gedurende de periode die werd overeengekomen.

3. Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Meerwerk, voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.

4. INSTAJOBS BV is vrij iedere opdracht te aanvaarden of te weigeren.

5. De klant verbindt zich ertoe ten laatste 30 dagen na ontvangst van het voorstel een beslissing te nemen omtrent de door INSTAJOBS BV aangeboden projecten.

6. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat INSTAJOBS BV alle redelijke middelen zal inzetten en alle inspanningen die mogelijk zijn, zal leveren ten behoeve van het welslagen van de opdracht en dat INSTAJOBS BV in geen geval aansprakelijk kan gesteld worden voor een gebrek aan resultaat of schade ten gevolge van de overeenkomst die tot stand komt met INSTAJOBS BV.

7. INSTAJOBS BV verbindt zich er toe alle informatie die in de loop van een project door een klant ontvangen wordt, vertrouwelijk te behandelen.

8. De door INSTAJOBS BV vooropgestelde levertermijnen voor het volbrengen van de opdracht zijn steeds indicatief en geen bindende termijnen. Levering van de te volbrengen opdracht aan de opdrachtgever na de vooropgestelde leveringstermijn kan in hoofde van de opdrachtgever nooit enig recht op schadevergoeding doen ontstaan.

9. INSTAJOBS BV mag de projecten gebruiken voor eigen promotie, tenzij hier andere afspraken voor gemaakt worden.

10. Partijen verbinden zich er verder toe de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van verwerking van persoonsgegevens strikt na te leven. Overtreding van deze regels heeft een automatische ontbinding van het contract tot gevolg en dit alles zonder kosten voor INSTAJOBS BV. De klant verbindt zich er toe inlichtingen die redelijkerwijze nodig zijn om de opdracht kwalitatief uit te voeren, juist en volledig aan INSTAJOBS BV te bezorgen. Partijen verbinden er zich toe de verkregen informatie confidentieel te behandelen, zowel tijdens als na de opdracht. Deze beperking geldt niet voor verspreide of publiek gekende informatie.

11. Facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na ontvangst op de rekening van INSTAJOBS BV. Bij het niet naleven van de betalingstermijn heeft INSTAJOBS BV het recht om eventueel het niet gefactureerde gedeelte van het contract onmiddellijk te factureren.

12. Protest tegen de factuur dient te geschieden bij aangetekend en gemotiveerd schrijven binnen de 7 dagen na factuurdatum.

13. Elke vervallen en onbetaalde factuur zal van rechtswege verhoogd worden met een verwijlintrest van 10% per jaar tot op de datum van de volledige betaling. De conventionele rentevoet van 10% per jaar blijft ook na eventuele dagvaarding van kracht. Het bedrag der onbetaald gebleven facturen zal ten titel van schadevergoeding, van rechtswege verhoogd worden met een forfaitaire vergoeding van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van 50 EUR), vanaf de dag volgend op de vervaldag der facturen, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, verwijlinteresten, innings-, aanmanings- en vervolgingskosten.

14. Contracten die door de klant, of in eigen naam zijn afgesloten, zijn niet overdraagbaar aan derden.

15. Wanneer de opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat INSTAJOBS BV zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede de bijkomende kosten tot op dat gemaakt, te voldoen.

16. Wanneer er sprake is van van zijn wil onafhankelijke omstandigheden waardoor INSTAJOBS BV redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft INSTAJOBS BV het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft hij het recht op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en is hij verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat INSTAJOBS BV redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, dan heeft INSTAJOBS BV naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.

17. De opdrachtgever vrijwaart INSTAJOBS BV voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de opdrachtgever verstrekte materialen, die bij uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

18. Elk geschil dat zich voordoet tussen INSTAJOBS BV en de klant valt uitsluitend onder het Belgische recht en alleen de rechtbanken van Brugge zijn bevoegd.